Proč intuitivní věštecké karty?

 Všechno mé úsilí bylo zaměřeno na jediný cíl. Vytvořit originální balíček karet, který by zjednodušil a usnadnil čtení karet. Vytvořila jsem nové intuitivní věštecké karty s názvem „Tajemství života“ a podtitulem „Příběh duše“.

Intuition-Einstein-EvinaCardscom

Mystický hermetismus

Název hermetismus pochází od jména řeckého boha Herma, který byl ztotožňován s egyptským bohem Thovtem. Přívlastek Trismegistos z řeckého " trìs mégistos" (Třikrát mocný) vyjadřuje kompletní znalost lidské a božské moudrosti.

Hermetismus je založen na jménu řeckého boha Herma, který byl spojován s egyptským bohem Thothem. Modifikátor „Trismegistus“, který v řečtině znamená „třikrát největší“, vyjadřuje úplnou znalost lidské a božské moudrosti.

Myšlenky hermetismu byly shrnuté do spisu Corpus hermeticum krátce před uznáním křesťanství ve 4. století a znovu byly objeveny v 15. století, kdy se staly základem renesanční přírodní vědy. O shrnutí hermetického pohledu na spojitost světů v jediném duchovním a zároveň tělesném celku pojednává tematický blízký jednostránkový filozofický útvar Smaragdová deska Herma Trismegista.
Východiskem hermetického myšlení je analogie mikrokosmu a makrokosmu, stejně tak jako existence duchovní podstaty světa. Základní princip: "Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř tak vně, jak ve vesmíru, tak v duši..." spojuje Stvořitele se světem, člověka se Stvořitelem, mikrokosmos s makrokosmem a otevírá tak cestu k poznání.

Alchymista Alipili napsal: "Nejvyšší moudrostí pro lidi je poznání sebe samých, neboť do nich Bůh vložil své věčné Slovo... Ó člověče, poznej sám sebe, v tobě je ukryt poklad všech pokladů."

Jeden z největších myslitelů 16. století alchymista, astrolog a lékař Paracelsus konstatoval: "Duše se nachází mezi hmotou a duchem a stýká se v ní nižší svět s vyšším světem. Mystik, který je hluboko vložen do své duše, poznává mimo veškerou "empirii" tajemství světa. Unio mystica je posledním stupněm veškerého poznání, na něž jsou empirické metody a zkušenosti krátké".

Paracelsus byl první kdo mluvil o bezprostřední schopnosti tvoření a tvořivé síle duše, kterou nazýval imaginace. Hovořil o účincích představivosti následovně: "Tu druhou polovinu, o kterou se stará tělo neviditelné, nikdo nevidí. Stejně tak staví pomocí obou těl dům i tesař: prostřednictví neviditelného vytváří představu, prostřednictvím viditelného těla ji viditelně uskutečňuje... Kde schází dovednost představivosti, tam přichází neviditelné tělo se svým nástrojem a staví, co mu vniklo na mysl."

Další hermetická kniha " Záměr mudrce" sepsaná v arabštině v 11. století v Egyptě a přeložená do latiny pod názvem Picatrix je považována za nejkomplexnější knihu o starověké magii kouzel.

Kniha sloužila jako praktická příručka magie kouzel a obsahovala podrobné návody jak zhotovovat talismany a jak zajistit, aby do nich přešla síla a moc spirituálního a astrálního světa. Představme si dvě baterie. Jedna baterie je vybitá a druhá nabitá. Nabitá baterie má potenciál vyrábět světlo a druhá baterie je inertní objekt, který neprodukuje nic.

Podobně může být libovolný objekt nabit intelektuální, duchovní nebo emocionální energií, stejně tak jako je baterie nabitá energií elektrickou.

Tato hermetická moudrost se stala základem pro vytváření našich karet. Naše karty nejsou pouhé inertní kousky papíru s obrázky. Snažili jsme se zajistit, aby každá karta byla nabitá duchovní energií a aby otevírala cestu do podvědomí a k intuici.

Karty Hermes-Evina

Intuitivní věštecké karty
Věštecké karty "Tajemství života"

Intuition-Shinn-EvinaCardscom

Intuice

Intuice z latinského in-tueor znamená vhled nebo náhlé poznání. Schopnost získat znalosti bez použití vědomého uvažování. Můžeme tedy říci, že je to schopnost jakéhosi bezprostředního postižení pravdy a zvláštní forma poznávací činnosti nezávislá na racionálním postupu a logickém úsudku.
Filozof a nositel Nobelovy ceny H. Bergson napsal: "Ve starém světě znamenalo vnoření se do vlastní osoby dokonce hlavní prostředek poznávání světa, kdy člověk jako malý svět (mikrokosmos) odpovídal světu velkému (makrokosmos)."

B. Spinoza pokládal intuici za třetí druh poznání, za nejvěrohodnější a nejdůležitější, postihující podstatu věcí.

C.G. Jung nazývá intuici „ušlechtilým nadáním člověka“ a chápe ji jako nevědomé vnímání.

Například 37 ze 72 laureátů Nobelovy ceny vidí výsledek vědecké intuice jako „nalezení nebo následování cesty“.

Bergson vychází z toho, že pouhým smyslovým vnímáním a rozumovými pojmy nelze vystihnout pravou skutečnost, jelikož intelekt se ji snaží vtěsnat v ustrnulé pojmy, definice, formule, a tím nás klame. Ke skutečnosti vede vnitřní zrak, intuice, jakési spojení intelektu s instinktem. Tou poznáváme své vlastní Já, ale i podstatu celého světa jako plynulý akt, reálné trvání a neustálé úsilí životního vzmachu (élan vital) k novým, vždy lepším formám.

Pro starý svět byla intuice zcela běžným prostředkem poznání, kterému se současný svět na hony vzdálil. Problémy dnešního světa jasně ukazují, že podcenění duchovního potenciálu člověka je krátkozraké.

Autonomní duchovní síly člověka, zejména pak schopnost intuice, mají svou velkou důležitost.

Karty Intuition-1-EvinaCards

Intuitivní věštecké karty
Věštecké karty "Tajemství života"

Intuition-Carrel-EvinaCardscom

Intuitivní výklad karet

Analytické myšlení lze charakterizovat jako logické myšlení založené na důkazech, které lze verbalizovat. Jeho protiklad, intuitivní myšlení, je automatický, nelze ho verbalizovat a je většinou podvědomý.

Slovo "podvědomí" si můžete pro lepší pochopení nahradit slovem "duše". Výraz podvědomí, použil pro slovo duše poprvé S. Freund, aby vyšel vstříc racionalistům a vědcům, jimž slovo duše bylo podezřelé, neboť čpělo mystikou a náboženstvím.

Podle CG Junga lze věštecké metody, včetně čtení karet, vysvětlit principem synchronicity.

Karty jsou vnímány jako „projekční plátno“ pro podvědomí, které obsahuje momentální emoční stav člověka, který je symbolicky promítán na konkrétní kartu.

Díky své nejednoznačnosti a neurčitosti mohou obrázky a symboly vyjadřovat složitost života mnohem jasněji než desítky slov a definic. Umožňují rozdělit zdánlivě komplikovaný problém na jednotlivé prvky, ve kterých lze potom najít řešení.

Karty vám umožní poslouchat vaše podvědomí a intuici. Pomohou vám vyřešit problémy, se kterými se často setkáváte, když nejste schopni se rozhodnout, což vede k vnitřní nerovnováze a stresu. Váš mozek chce něco, ale zároveň podvědomě cítíte něco úplně jiného.

Poslech a objevování vnitřních rad pomocí intuice pomáhá vytvářet harmonii ve vašem těle i duši.

Karty Intuition-2-EvinaCards

Intuitivní věštecké karty
Věštecké karty "Tajemství života"

Intuition-Lao-Tzu-EvinaCardscom

Výjimečná povaha karet

Jsme přesvědčeni, že učením významů jednotlivých karet či kombinací nazpaměť se připravujete o možnost vytvoření osobního a intuitivního spojení s kartami a ztrácíte tak šanci proniknout do hlubší duchovní moudrosti.

Proto jsme vytvořili karty, které po prozkoumání jednotlivých obrazů otevřou dveře hluboké vnitřní moudrosti a umožní vám tak přístup do vašeho podvědomí.

Díky harmonii příběhů, motivů, obrázků a symbolů na našich kartách budete velmi rychle schopni otevřít své intuitivní vnímání a cestu k interním radám.

Naše karty vám umožní interpretovat poselství vaší intuice, prostřednictvím komunikace s nejvyšší vrstvou podvědomí, kterou jste díky její blízkosti již schopni pochopit.

S obrázky a symboly zobrazenými na 101 kartách zacházejte jako s klíči, které vám pomohou odemknout záhady života a umožní vám pochopit dosud nepochopené souvislosti.

Naše karty jsou vhodné pro zkušené čtenáře karet i začátečníky. Mají schopnost zrcadlit vnitřní svět jednotlivce a odpovídat na jeho nejhlubší otázky, čímž vytvářejí pozitivní změny nejen ve vašem životě, ale i v životech ostatních.

Was_steht_in_den_Karten-EvinaCards

Intuitivní věštecké karty
Věštecké karty "Tajemství života"

Intuition-Gates-EvinaCardscom

Velké tajemství věštění

Proč vám nic nestojí v cestě, pokud chcete úspěšně vykládat karty?

Protože máte starodávný dar, který nám byl dán již od počátku věků, ale bohužel jste ho přestali používat. Proto nemusíte být jasnovidcem, kouzelníkem nebo čarodějnicí, nemusíte vidět do budoucnosti, číst myšlenky nebo mít předky s tímto talentem.

Tento skvělý utajený dar je intuice. Intuice je přítomna v každém z nás od narození a je pouze na nás, zda ji nasloucháme a rozvíjíme.

Intuitivní věštecké karty
Věštecké karty "Tajemství života"

Intuition-Winfrey-EvinaCardscom

Seznámení s kartami

Vezměte balíček karet a prohlížejte si karty jednu po druhé. Buďte otevření a poslouchejte svou intuici a svůj vnitřní hlas.

Při zkoumání karet si zapište své pocity pro každou jednotlivou kartu. Tyto osobní významy představují vaši vlastní cestu, protože rezonují s vaší intuicí a podvědomím.

Karty můžete rozdělit do skupin podle charakteristik, které si sami definujete.

Doporučujeme mít poznámkový blok, kde bude mít každá karta svou vlastní stránku, kam budete postupně zapisovat své zkušenosti, zprávy a porozumění. Především se ujistěte, že jsou pro vás pravdivé. Postupně navazujte spojení s každou kartou na intuitivní úrovni.

Naučíte se tak intuitivní výklad karet velmi rychle, snadno a úspěšně. Karty vám začnou sami vyprávět příběhy a čtení bude mnohem živější a přesnější.

Začněte mluvit s kartami, otevřete šestý smysl a karty na vás začnou mluvit.

Intuitivní věštecké karty
Věštecké karty "Tajemství života"

Intuition-Lengle-EvinaCardscom

Provádění výkladu

Karty fungují jako zrcadlo. Důležité je pouze to, co zažíváte a cítíte, když se díváte na kartu a nasloucháte své intuici a podvědomí.

Neexistují žádná závazná pravidla ani zákazy, jak byste měli klást otázky.
Zamíchejte karty obvyklým způsobem.

Je jen na vás, na jaké časové období se chcete karet zeptat.

Můžete používat výklad na 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 nebo více karet, taktéž např. Keltský kříž, ale vždy mějte na paměti, že na jednoduchou nebo rychlou odpověď na otázky, co stane dnes nebo zítra, vám postačí výklad na 1, 2 nebo pouze 3 karty.

Intuitivní věštecké karty
Věštecké karty "Tajemství života"

Intuition-Einstein-2-EvinaCardscom

Návody a knihy

Pokud již máte nějaké zkušenosti s návody a karetními knihami, pravděpodobně jste rychle zjistili, že každá nová příručka, kniha nebo web popisuje význam konkrétních karet zcela odlišně. To je pochopitelné. Autoři si vybrali významy, které jsou pravdivé pro ně, ale nemusí platit pro vás.

Knihy o kartách ani návody vás nenaučí vykládat. Naopak ve vás pravděpodobně probudí zmatek.

Největší chybou, kterou můžete při výkladu věšteckých karet udělat je, že v jedné ruce držíte knihu s návodem a druhou rukou vykládáte. Navíc máte na stole rozložené taháky, kartičky, poznámky a další pomůcky k významu karet. I když si myslíte, že víte, co karta znamená, stejně se podíváte do příručky.

Mnoho začínajících i zkušených kartářů se s tímto problémem setkává, když se jim dostane do rukou nový vykládací karetní balíček.

Návody a knihy vás nutí spoléhat na cizí zdroje namísto toho, abyste spoléhali a důvěřovali především vlastní intuici. Nezůstane vám žádný prostor pro rozvoj vašich vlastních schopností číst a vykládat karty.

Co je lepší? Naučit se významy ostatních nebo si vytvořit vlastní?
Naším cílem při vytváření karet bylo, aby byly co nejintuitivnější, a proto jsme nenapsali žádné zdlouhavé texty o možných významech jednotlivých karet.

Jediné, na čem záleží, je vaše individuální podvědomé a intuitivní připojení k našim kartám. Podle našeho názoru je pochopení významu z názvu, obrazů a symbolů na kartě, jediným správným způsobem, jak používat náš balíček karet.

Magické Lenormand karty
www.lenormand.org

Zpět na začátek
Vyberte svoji měnu
USD Americký dolar
eur Euro